Code of conduct

Gedragscode Dutch Industrial Logistics Association

Missie

Deze Gedragscode is van toepassing op de deelnemers van de stichting Dutch Industrial & Logistics Association (‘Dilas’). De Gedragscode geeft normen en waarden aan die de deelnemers van Dilas (de ‘Deelnemers’) geacht worden bij hun functioneren in acht te nemen.

Het gedrag van de bestuurders en Deelnemers en de cultuur van een organisatie zijn bepalende factoren voor het succes van Dilas. Een cultuur van integriteit is een gezamenlijk belang van de hele organisatie en de sector waarin de Deelnemers actief zijn.

De Gedragscode beschrijft de principes en verwachtingen ten aanzien van hoe Deelnemers geacht worden te handelen naar de overige Deelnemers en naar buiten.

De Gedragscode draagt bij aan het integer functioneren van Dilas en de Deelnemers en het waarborgen van de goede naam en reputatie van Dilas en de sector waarbinnen de Deelnemers actief zijn.

Deelnemers kunnen worden aangesproken op zorgvuldig, ethisch (maatschappelijk aanvaardbaar) en integer (rechtschapen, onkreukbaar) handelen zoals van een professionele sectororganisatie mag worden verwacht.

De Gedragscode word gehanteerd als maatstaf voor de toets op zorgvuldig, ethisch en integer handelen in de sector en onderling. Door deelnemer te worden van Dilas verbinden Deelnemers zich tot naleving van de Gedragscode.

Ethische bedrijfsvoering

Van Deelnemers wordt verwacht:

  • dat zij zich verantwoordelijk, integer en ethisch gedragen
  • dat zij zich niet inlaten met praktijken die het imago en de belangen van de sector specifiek en de maatschappij in het algemeen kunnen schaden. Deelnemers vergewissen zich er van dat zij zaken doen met bonafide (te goeder trouw, betrouwbaar) en vakbekwame partijen
    dat zij maatschappelijk verantwoord ondernemingsgedrag vertonen
  • dat zijn zich medeverantwoordelijk voelen voor het integer maken en houden van de sector
  • dat zij andere Deelnemers en derden met respect behandelen dat zij niet discrimineren

Wet- en regelgeving

Deelnemers worden geacht zich te houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving en de statuten van Dilas.

Belangenverstrengeling, corruptie

Deelnemers worden geacht terughoudend, integer en transparant om te gaan met de aanvaarding van (relatie-)geschenken, faciliteiten en diensten ten einde te voorkomen dat de onafhankelijke positie en/of reputatie wordt beïnvloed of de schijn daarvan wordt gewekt.

Geheimhoudingsplicht

Deelnemers zijn verplicht tot volledige geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke bedrijfsaangelegenheden en informatie ter zake van Dilas en van andere Deelnemers voor zover dit niet in strijd komt met een wettelijke plicht tot openbaarmaking.

Handhaving van de Gedragscode en melding van incident of misstand

Indien een Deelnemer bij een andere Deelnemer een constatering doet van een incident of een misstand, maakt hij daarvan melding bij het bestuur. Het bestuur is bevoegd sancties op te leggen aan de betreffende Deelnemer.

Mocht een Deelnemer of een persoon werkzaam bij een van de Deelnemers, naar het oordeel van het bestuur in opspraak komen en deze persoon heeft zitting in een door of vanuit Dilas ingestelde werkgroep, commissie of hij/zij vervult een vertegenwoordigende functie namens Dilas, dan treedt deze persoon op verzoek van het bestuur of uit eigener beweging (in ieder geval tijdelijk) terug uit die positie of vertegenwoordiging. Terugkeer is pas mogelijk als, en nadat, zijn/haar onschuld voor het bestuur van in voldoende mate is komen vast te staan.

Wijziging van de Gedragscode

Door ondertekening van de Gedragscode verklaren de Deelnemers zich akkoord met de Gedragscode en eventuele wijzigingen daarvan. Eventuele wijzigingen in de Gedragscode kunnen worden aangebracht door het bestuur. Na wijziging van de Gedragscode op deze manier geldt de Gedragscode voor alle Deelnemers.

Akkoordverklaring

De ondergetekende verklaart de Gedragscode zonder voorbehoud te zullen naleven en in de geest daarvan te zullen handelen.