Missie

Dilas is de natuurlijke verbinder tussen alle stakeholders in de logistieke- en industriële vastgoedketen en spant zich in om deze sector duurzaam en maatschappelijk verantwoord door te ontwikkelen

Dilas stelt zich ten doel om namens de logistieke- en industriële vastgoedsector gesprekspartner en kenniscentrum te zijn voor de overheid bij ruimtelijke ordeningsvraagstukken. Daarnaast wil Dilas als spreekbuis fungeren richting de buitenwereld.

FUNGEREN ALS VASTGOEDDESKUNDIGE EN SPARRINGPARTNER VOOR BEDRIJVEN, REGIONALE EN NATIONALE OVERHEDEN EN MAATSCHAPPELIJK ORGANISATIES

Onze visie

De logistieke sector maakt de afgelopen jaren een enorme ontwikkeling door. Dit wordt voornamelijk gedreven door drie factoren:

1

Globalisering van de handel

2

Off- en nearshoring

3

Veranderend consumentengedrag

Het Nederlandse ruimtelijke ordeningsbeleid loopt tegen haar grenzen aan. Opgaven als stikstof verduurzaming, strijd om de ruimte, energie en arbeidsmarkt hebben grote invloed op de sector en het te voeren beleid. Om ambities te verwezenlijken en complexe vraagstukken op te lossen is samenwerking tussen overheid en de logistieke en industriële vastgoedsector hard nodig. Opvallend genoeg bestaat hiervoor nog geen volwassen branchevertegenwoordiging. DILAS heeft de ambitie om daarin verandering te brengen en ziet de noodzaak om voor andere stakeholders in het domein als sparringpartner te fungeren. Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ontwikkelen van logistiek- en industrieel vastgoed staan daarin centraal.
Ambities

1

Dilas wil als koplopersgroep de innovatieve en duurzame partijen in de logistieke- en industriële vastgoedsector een gezicht en stem geven;

2

Dilas wil samen met haar deelnemers werken aan oplossingen voor maatschappelijke opgaven, die de logistieke- en industriële vastgoedsector begrenzen.

3

Dilas wil samen met de overheid, logistiek- en industrieel vastgoed weer integraal onderdeel laten worden van de gebiedsgerichte aanpak.

Ruimtelijke kwaliteit bereik je alleen door samen te werken.

Om deze ambities te bereiken is een hoogwaardig netwerk van groot belang. Dilas brengt stakeholders met een duurzame toekomstvisie op dit specifieke vastgoeddomein bij elkaar. Dit kunnen aannemers, toeleveranciers, ontwikkelaars, beleggers, parkmanagers of eindgebruikers zijn. Daarnaast werkt Dilas samen met kennispartners en overheden. Dilas wil een waardevolle bijdrage leveren aan de maatschappelijke vraagstukken die leven rondom logistiek en maakindustrie. Door middel van het organiseren van netwerkevents en bijeenkomsten wordt bijgedragen aan kennisontwikkeling en oplossingsrichtingen. Door voor actuele onderwerpen de juiste experts en belanghebbenden bij elkaar te brengen, wordt de kennis en ervaring met elkaar gedeeld.

DILAS brengt niet alleen samen, maar doet ook mee.

Daarnaast biedt DILAS een netwerk aan met hoogwaardige sectorkennis op een breed scala aan onderwerpen op het gebied van het ontwikkelen, bouwen en investeren in logistiek- en industrieel vastgoed. Wij bieden innovatieve concepten aan voor gebiedsgerichte opgaven zoals brownfield en greenfield ontwikkelingen en binnenstedelijke bedrijventerreinen. De ambitie hierbij is om dit type vastgoed weer integraal en duurzaam onderdeel te maken van de gebouwde omgeving en daarmee maatschappelijke meerwaarde te creëren. DILAS wil de logistieke- en industriële vastgoedsector hoger op de politieke agenda krijgen en het maatschappelijke draagvlak vergroten, door het goede voorbeeld te geven op het gebied van toekomstbestendig ontwikkelen.

Deelnemers aan Dilas onderscheiden zich door

1

Open te staan voor andere inzichten

2

Transparant te handelen

3

Ervaring en kennis te delen

Dilas creëert een setting waarin dat kan, door relevante netwerk- en kennissessies te organiseren en te investeren in relevant onderzoek.

Hierdoor ontstaan waardevolle nieuwe inzichten en wordt de kloof tussen de belanghebbenden verkleind.

DILAS biedt als koplopersgroep onder
meer kennis en ondersteuning aan bij

Herontwikkeling verouderde werklocaties

Multifunctioneel ruimtegebruik

Inpassing stadslogistiek en aangesloten ecosystemen

Landschappelijke inpassing 

Energie efficiency

Netcongestie
Off-/smartgrid oplossingen
Smart energy hubs
Circulaire gebouwen en grondstoffenketens

Aandachtsgebieden waar DILAS
de overheid bij kan adviseren:

Greenfield ontwikkelingen

Brownfields op (on)wenselijke locaties voor logistiek/industrie
Gebiedsontwikkelingen en grondexploitatie
Regelgeving op het gebied van energie en gebiedsontwikkelingen
Kwalitatieve standaarden logistiek- en industrieel vastgoed
Maatregel te voorkomen en of bestrijding van netcongestie
Zero Emissie Logistiek

Vragen of meer informatie ontvangen?

&

Neem contact op