Interview nieuwe deelnemer: Jasper van der Vlies (Kuehne+Nagel Nederland)

“We werken nadrukkelijk toe naar een duurzame toekomst”

Kuehne+Nagel is de grootste logistiek dienstverlener van de wereld. In Nederland is het bedrijf met meer dan 500.000 m2 aan warehousing één van de grootste gebruikers van logistiek vastgoed. De Nederlandse tak sloot zich recent bij Dilas aan. Head of real estate Jasper van der Vlies vertelt onder meer over het waarom van het lidmaatschap en over de uitdagingen in de sector

Met welke uitdagingen heeft de sector te maken? Tegen welke obstakels lopen jullie aan als het gaat om nieuwbouw of uitbreiding van bestaande voor logistiek bestemde panden?

“Dat zijn dezelfde als waar iedereen op dit moment in onze branche mee te maken heeft. Met op nummer één het gebrek aan aanbod van logistiek vastgoed. Doordat dit zo laag is, stijgen de prijzen. Die hogere kosten kunnen we vaak niet volledig doorbelasten aan onze klanten. Dat dwingt tot creativiteit en komt onder meer tot uiting in het toenemende gebruik van mezzanines, tussenvloeren. In plaats van in vierkante meters denken we tegenwoordig steeds vaker in kubieke meters bij warehousing. Een ander groot obstakel is de complexiteit en lange duur van het vergunningentraject. Dat vertraagt nieuwe plannen enorm. Congestie op het elektriciteitsnet is een andere grote uitdaging en dat geldt ook voor het omgaan met, al dan niet achterlopende, regelgeving die bepaalde verduurzaming juist in de weg zit.”

Hoe probeert Kuehne+Nagel die obstakels het hoofd te bieden?

“Om het tekort aan stroom op te vangen, maken we bij onze vestiging in Zaandam onder meer op de piekmomenten gebruik van accu’s. Deze worden gevoed door de zonnepanelen op het dak. Ook zien wij veel in samenwerkingen op de bedrijventerreinen waar wij zitten. Energie met elkaar uitwisselen bijvoorbeeld of het gezamenlijk opzetten van een accustation of een laadplein voor vrachtwagens en daarvoor samen het vergunningentraject ingaan. In dat soort samenwerkingen zien wij veel kansen. Dat is ook iets dat Dilas kan stimuleren. Onder meer door succesvolle best practices en nieuwe innovatieve oplossingen onder de aandacht te brengen.”

Jullie zijn wereldwijd actief. Zien jullie elders creatieve/innovatieve oplossingen die hier nog niet toegepast worden?

“De situatie in Nederland is niet uniek. In veel landen spelen dezelfde problemen. Zo neemt overal het verkrijgen van vergunningen veel tijd in beslag. Wel gaan in verschillende landen het vooroverleg over de vergunningaanvraag en het daadwerkelijke vergunningentraject hand in hand. In Nederland is dat niet zo en dat zorgt ervoor dat procedures hier soms onnodig lang duren. Op dat vlak zouden we graag zien dat de overheid wat vaker naar het buitenland kijkt.”

“Iets wat we zelf wereldwijd inzetten, is het slim monitoren van onze locaties. We verzamelen data van onder meer het energie- en waterverbruik en kunnen aan de hand daarvan sturen op kpi’s. Dat maakt het mogelijk om excessen eruit te filteren en heel efficiënt om te gaan met energie en water op onze locaties. Daarmee onderscheiden we ons, want er zijn maar weinig eindgebruikers die dit op een dergelijke schaal wereldwijd monitoren. Het levert ons waardevolle data op waarmee wij verder invulling kunnen geven aan onze duurzaamheidsdoelstellingen.”

Wanneer is Kuehne + Nagel precies lid geworden van Dilas?

“Dat was in juli van dit jaar.”

Waarom werd jullie bedrijf lid?

“Dilas zet zich in voor een duurzame en maatschappelijke verantwoorde groei van de sector. Dat sluit goed aan bij ons ESG-beleid. Ook op het vlak van warehousing werken we als Kuehne+Nagel nadrukkelijk toe naar een duurzame toekomst. Opslag en distributie behoren tot onze core business. Ook wij merken dat het draagvlak voor die activiteiten en het uitbreiden daarvan, afneemt bij zowel het publiek als de politiek. Daarom vinden wij het belangrijk dat er een organisatie is die als spreekbuis fungeert voor alle partijen die rol spelen in de logistiek en het daarvoor benodigde vastgoed. Dilas vervult die rol en biedt daarmee een noodzakelijk tegenwicht. Tegen het lang niet altijd op feiten gestoelde beeld dat helaas over de sector aan het ontstaan is in grote delen van de maatschappij en bij beleidsmakers. Daarnaast biedt het een platform voor kennisdeling en -ontwikkeling voor de sector en heeft het een belangrijke netwerkfunctie. Dat alles bij elkaar heeft zoveel toegevoegde waarde dat wij graag meedoen.”

Wat verwachten jullie van Dilas en het lidmaatschap?

“Dat Dilas de sectorbelangen actief onder de aandacht brengt bij de politiek en in het publieke debat. Dat de organisatie snel en effectief reageert op bepaalde ontwikkelingen en berichtgeving, zoals laatst perfect gebeurde bij een publicatie waarin het College van Rijksadviseurs sprak over de toekomst van logistiek vastgoed. Daarnaast verwachten we dat Dilas een faciliterende speelt bij het creëren van een netwerk waarin alle partijen die betrokken zijn bij logistiek vastgoed – van ontwikkelaars tot en met eindgebruikers – vertegenwoordigd zijn. Samen hebben we veel expertise en door die samen te brengen en met elkaar te delen, kunnen we effectieve en creatieve oplossingen ontwikkelen voor de uitdagingen waarmee we allemaal te maken hebben.”

Wat kan Kuehne+Nagel zelf toevoegen aan Dilas?

“Binnen Dilas vertegenwoordigen wij de eindgebruikers van logistiek vastgoed. Kuehne+Nagel is een groot en wereldwijd actief bedrijf. Daardoor kunnen wij veel nationale en internationale kennis en ervaring inbrengen. Ook kunnen we zaken onder de aandacht brengen die specifiek voor eindgebruikers van belang zijn. Neem de groene gevels die nu bij veel nieuwe warehouses in zwang zijn. Dat lijkt een prachtige oplossing om te verduurzamen en gebouwen beter in te laten passen in de omgeving. Maar voor bepaalde goederen is dat soort gevels minder geschikt in verband met hygiënevoorschriften. Wij zijn één van de partijen die daarop kan wijzen en aangeven wat wel werkt.”

Heb je nog een afsluitende boodschap voor de leden van Dilas?

“Wij kijken ernaar uit om een actieve rol te spelen bij Dilas. Leden die vragen hebben over hoe wij bepaalde zaken aanpakken als eindgebruiker, zijn van harte welkom om contact met ons op te nemen.”