Onze nadruk ligt op deze 7 thema’s

Als Dilas leggen we bij de uitvoering van onze ambitie de nadruk op de volgende zeven thema’s. Hieronder staat per thema omschreven hoe wij als Dilas kijken naar deze thema’s. Onze nieuwe kennisbank sluit ook aan op deze thema’s.

  1. Ruimtelijke ordening en landschappelijke inpassing
  2. Functiemenging en -stapeling
  3. Duurzame energieoplossingen
  4. Economische en regionale meerwaarde
  5. Duurzaamheid en circulaire economie
  6. Huisvesting van arbeidsmigranten
  7. Stadsdistributie

Deze zeven aandachtsgebieden vormen de hoekstenen waarop we onze inzet en expertise richten. Om zo de ambitie van een geïntegreerd, duurzaam en waardevol logistiek en industrieel vastgoedlandschap te verwezenlijken.

[achterliggende teksten achter de links]

1. Ruimtelijke ordening en landschappelijke inpassing
We herkennen en erkennen de kritiek op de ruimtelijke inpassing van logistiek en industrieel vastgoed. We streven ernaar om met onze leden en in samenspraak met overheden, Rijk, provincie en gemeentes, een richtlijn te ontwikkelen voor duurzame en toekomstbestendige ontwikkeling van grootschalig vastgoed.

2. Functiemenging en -stapeling
We erkennen de noodzaak om verantwoord om te gaan met ons kostbare landschap en we streven actief naar mogelijkheden voor efficiënt en veelzijdig ruimtegebruik waar dit haalbaar is. We pleiten voor het combineren, mengen en stapelen van diverse vastgoedfuncties op bedrijventerreinen, met als doel het creëren van aantrekkelijke werklandschappen. Vooral grootschalig vastgoed biedt uitstekende mogelijkheden voor deze aanpak.

3. Duurzame energieoplossingen
We maken ons zorgen over netcongestie en het (nog) niet (kunnen) aansluiten van nieuwe bedrijven op het elektriciteitsnet. We roepen op tot actie en tot investeringen van de overheid. Het is van cruciaal belang dat het elektriciteitsnet wordt uitgebreid en versterkt om de transportcapaciteit te vergroten. Ook het stimuleren van lokale energieproductie en distributie, waardoor minder verkeer nodig is, behoort tot deze mogelijke oplossingen. Te bereiken door energieopwekking op grote daken met lokale uitwisseling van energie via energiecollectieven. Als Dilas beschikken we over aanzienlijke expertise op dit gebied.

4. Economische en regionale meerwaarde
Nederland staat wereldwijd bekend als een van de voornaamste handelslanden, waarbij handel verantwoordelijk is voor meer dan een derde van ons nationale inkomen. Grootschalige huisvesting is essentieel voor deze handelsactiviteiten. Of het nu gaat om landbouwmachines, microchipmachines, sierteelt of landbouwproducten, al deze producten worden in Nederland vervaardigd en vanuit grootschalige bedrijfslocaties wereldwijd verspreid. Ongeveer een kwart van alle distributiecentra in Nederland draagt bij aan deze handelsfunctie, waarbij driekwart onder andere supermarkten, woonboulevards, winkelstraten, winkelcentra, apotheken en ziekenhuizen bevoorraadt. We zijn geen voorstander van beperkend vestigingsbeleid in specifieke regio’s en we pleiten voor erkenning van de cruciale rol die de logistieke en industriële (vastgoed)sector vervult in de Nederlandse economie.

5. Duurzaamheid en circulaire economie
Circulaire economie omvat een fundamentele verschuiving in de manier waarop we onze economie inrichten: van een lineaire, op consumptie gebaseerde benadering naar een systeem dat materialen en hulpbronnen hergebruikt, recycleert en waarde toevoegt aan bestaande producten en materialen. Dit omvat het hergebruiken van materialen uit afgedankte gebouwen, het repareren van apparatuur en het creëren van producten die gemakkelijk gedemonteerd en gerecycled kunnen worden aan het einde van hun levensduur. Daarnaast ook het ontwikkelen van ‘smart hubs’ of circulaire industriële parken die fungeren als knooppunten voor materiaal- en grondstofuitwisseling. Deze locaties faciliteren niet alleen de recycling en repurposing van materialen, maar dienen ook als broedplaatsen voor innovatie en samenwerking tussen bedrijven gericht op circulaire economie.

6. Huisvesting van arbeidsmigranten
Het huisvestingsvraagstuk van arbeidsmigranten vereist een gezamenlijke aanpak van vastgoedontwikkelaars, werkgevers en gemeenten. Tot op heden hebben gemeenten bijgedragen aan het probleem door het slechts voor een beperkte periode toestaan van huisvesting voor migranten, vaak gedurende een tijdsbestek van tien jaar. Deze beperkte duur biedt geen stabiele basis om fatsoenlijke huisvesting te realiseren. Een mogelijke oplossing ligt in het beperken van de restricties op huisvestingsduur, eerder dan op de huisvesting zelf. We kunnen toestemming geven voor het bouwen van huisvesting, maar regels en beperkingen opleggen aan het gebruik. Zo ontstaan er kansen en bereidheid bij werkgevers en ontwikkelaars om te investeren in bijvoorbeeld short stay– of extended stay– appartementen.

7. Stadsdistributie
De invoering van zero emissie-zones in de meeste grote steden in Nederland dwingt de logistieke sector om na te denken over duurzame methoden voor stedelijke bevoorrading, terwijl tegelijkertijd de leefbaarheid van deze steden behouden blijft. Voor de logistieke sector liggen hier enorme kansen, omdat alle transportbedrijven en stedelijke ondernemers plotseling gedwongen worden om het distributienetwerk te heroverwegen. Logistiek moet opnieuw worden geïntegreerd in stedelijke ecosystemen. Nieuwe concepten zoals cityhubs kunnen interessante logistieke knooppunten worden aan de rand van steden. Deze hubs dienen niet alleen als overslagpunten naar andere transportmodaliteiten, maar kunnen ook goederenstromen bundelen, de voorraadfunctie van winkeliers gedeeltelijk overnemen en zelfs neutrale transportdiensten aanbieden voor fijnmazige distributie, zelfs tussen concurrerende partijen.